Algemene voorwaarden

Klik hier om de directieverklaring FSC® te downloaden.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Avec B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Avec B.V. (hierna: “Avec”) optreedt als producent, verkoper en leverancier van goederen en diensten, in de meest ruime zin van het woord, jegens zijn wederpartij (hierna: “Afnemer”), en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
1.2 Algemene voorwaarden waarnaar door Afnemer wordt verwezen, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Avec aan Afnemer zijn bevestigd.
1.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
1.5 Avec heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling aan Afnemer inclusief meezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien Afnemer de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht deze wijzigingen per aangetekende brief te weigeren. Wanneer Afnemer hier niet toe over gaat, wordt Afnemer na het tijdstip van inwerkingtreding geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
1.6 Van deze algemene voorwaarden zijn versies beschikbaar in andere talen. In geval van verschillen in de interpretatie van de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 2 Overeenkomsten

2.1 Alle offertes van Avec zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door Afnemer bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, dan heeft Avec het recht om dat aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan dan komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Avec.
2.3 De in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtopgaven en dergelijke vermelde gegevens geven slechts een algemene aanduiding van de beschreven producten en zijn voor Avec niet bindend.
2.4 Als meerlevering wordt beschouwd al hetgeen door Avec in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd met Afnemer, tijdens de uitvoering van de
overeenkomst boven de in de overeenkomst vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd dan wel door haar boven de in de overeenkomst vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. Een meerlevering leidt tot een navenante verhoging van de verkoopprijs.
2.5 Mondelinge toezeggingen door een ondergeschikte van Avec binden Avec niet nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.6 Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door Afnemer is verstrekt. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Artikel 3 Prijs

3.1 De door Avec opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en zijn gebaseerd op levering af fabriek, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder af fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van Avec.
3.2 Indien zich na het moment waarop de overeenkomst is aangegaan kostprijsverhogingen aan de zijde van Avec voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen van heffingen, rechten, accijnzen, grondstoffen en/of valuta, dan is Avec gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Iedere niet geleverde order of ieder gedeelte daarvan zal tegen de gewijzigde prijzen worden geleverd, behoudens het recht van Afnemer om de nog niet geleverde orders of gedeeltes daarvan binnen zeven dagen na kennisgeving van de wijziging aan Afnemer, schriftelijk te annuleren en te volstaan met het vergoeden van het gedeelte van de order welke door Avec reeds is uitgevoerd op basis van de overeengekomen prijs.
3.3 In het geval van lid 2 is Avec bevoegd leveringen te weigeren, indien zij van Afnemer redelijkerwijs mag aannemen dat hij de overeenkomst niet overeenkomstig de wijziging zal nakomen.
3.4 Avec heeft te allen tijde het recht om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van Afnemer te verlangen dat deze genoegzame zekerheid jegens Avec stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Avec, bij gebreke waarvan Avec gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden.
3.5 In de overeenkomst is de bevoegdheid van Avec begrepen om door haar verrichte meerlevering afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Indien Avec bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, is Afnemer de kosten daarvan verschuldigd.
3.6 De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen, tenzij dat schriftelijk door Avec is geaccordeerd.

Artikel 4 Levering

4.1 De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
- de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
- de dag van ontvangst door Avec van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
- de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
- de dag van ontvangst door Avec van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
4.2 Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk -week.
4.3 Overeengekomen levertijden zullen door Afnemer nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Avec derhalve uitdrukkelijk, schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal aan haar een redelijke termijn worden gegund om alsnog te leveren.
4.4 Bij niet-tijdige levering heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door hem de ontvangst en betaling worden opgeschort, zulks behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de kant van Avec.
4.5 De goederen worden beschouwd als zijnde geleverd zodra zij de fabriek of opslagplaats hebben verlaten.
4.6 Afnemer draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen en voorschriften inzake het milieu door hem en door het personeel, van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in acht worden genomen.
4.7 Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de goederen af te nemen, dan dient hij alle daarmee gemoeide kosten, zoals opslag, aan Avec te vergoeden.

Artikel 5 Deelleveringen

5.1 Avec is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren.
5.2 Indien is overeengekomen dat de levering van de goederen in gedeelten, al dan niet op afroep plaatsvindt, wordt iedere levering als één afzonderlijke leveringstransactie beschouwd, met alle daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen van dien.
5.3 Als gevolg van het in lid 2 bepaalde, vindt betaling van de afzonderlijke deelleveringen plaats binnen dertig dagen na de factuurdatum van elke afzonderlijke deellevering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4 In het geval van lid 2 is Afnemer verplicht iedere afzonderlijke deellevering terstond te aanvaarden.
5.5 Afroeporders worden afgeroepen binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijnen.
5.6 Indien Afnemer enige deellevering niet tijdig betaalt, dan heeft Avec het recht verdere leveranties op te schorten, totdat Afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Voorts kan Avec de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en/of schadevergoeding vorderen zonder dat ingebrekestelling is vereist.
5.7 Indien de nog te leveren goederen door Avec nog niet zijn gefabriceerd of zijn ingekocht, wordt de schadevergoeding gefixeerd op dertig procent van de koopsom van de nog af te leveren gedeelten.

Artikel 6 Risico en transport

6.1 De goederen zijn vanaf het moment dat zij geleverd zijn voor risico van Afnemer, ook ingeval van franco levering.
6.2 Het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van Afnemer. Het transportmiddel wordt door Avec bepaald, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Op verzoek van Afnemer kan door Avec een transportverzekering worden gesloten, waarvan de kosten voor rekening van Afnemer zijn.
6.3 Avec is niet aansprakelijk voor tijdens het vervoer ontstane schade aan de goederen of aan derden.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling vindt plaats in de overeengekomen valuta, zonder enige aftrek of verrekening.
7.2 Indien niet anders is overeengekomen, zal betaling geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Betaling van meerlevering geschiedt binnen dertig dagen nadat dat aan Afnemer in rekening is gebracht.
7.3 Indien betaling niet is geschied binnen de betalingstermijn dan is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden, is Afnemer rente verschuldigd over het factuurbedrag c.q. het openstaande deel daarvan. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke handelsrente.
7.4 Zodra Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan nakomen, geeft hij daarvan onverwijld schriftelijk bericht aan Avec, met beschrijving van de oorzaak van de niet-nakoming.
7.5 Indien Avec genoodzaakt wordt om de vordering ter incasso uit handen te geven, is Afnemer verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten aan Avec te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste vijftien procent van de hoofdsom, met een minimum van € 500,00. Ter keuze van Avec kan Afnemer ook worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor Avec zelf wordt belast.
7.6 Indien Afnemer in verzuim is dan kan Avec terstond:
- haar verplichtingen jegens Afnemer opschorten, en/of;
- schadevergoeding voor de door de vertraging ontstane schade vorderen, en/of;
- de overeenkomst ontbinden.
7.7 Indien Afnemer in verzuim is dan heeft Avec het recht om de geleverde en nog niet betaalde goederen voor rekening en risico van Afnemer op te slaan op een plaats naar keuze van Avec.
7.8 Iedere betaling door Afnemer strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen die het langste openstaan, ook als Afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van de door Avec geleverde goederen gaat eerst dan over op Afnemer nadat deze aan Avec alles heeft voldaan dat aan Avec terzake van de levering van die goederen - daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten - verschuldigd is.
8.2 Afnemer is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door Avec geleverde goederen te beschikken en deze te vervreemden. Op verzoek van Avec is Afnemer gehouden om ingeval van zodanige beschikking of vervreemding, op de vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van Avec.
8.3 Voorts is Afnemer gehouden als goed huisvader zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en deze adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, beschadiging en diefstal.
8.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Avec gesloten overeenkomst of indien Avec goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer daarin tekort zal gaan schieten, dan is Avec - naast de overigens in de onderhavige voorwaarden genoemde rechten - bevoegd om de aan Afnemer geleverde goederen terug te nemen. Met name - doch niet uitsluitend - bestaat dit recht indien onder Afnemer beslag wordt gelegd, indien Afnemer surseance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken, of indien Afnemer enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft. Avec zal, na Afnemer daarvan op de hoogte te hebben gesteld, gerechtigd zijn om op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur zich de toegang te verschaffen tot haar goederen, alsmede, ingeval van een dringende reden, ook op andere dagen en buiten deze uren. Afnemer zal aan Avec alle medewerking verlenen teneinde deze in de gelegenheid te stellen het in dit lid opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het geleverde, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Voorzover nodig machtigt Afnemer Avec onherroepelijk tot uitoefening van zijn recht op terugneming.
8.5 Afnemer is jegens Avec aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen voordat eigendomsovergang heeft plaatsgevonden als bedoeld in lid 1. Ontbinding en terugname laten de rechten van Avec op vergoeding van schade en verlies onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Avec op Afnemer direct en volledig opeisbaar zijn.
8.6 Door het aangaan van een overeenkomst met Avec vestigt Afnemer bij voorbaat een stil pandrecht op alle door Avec aan Afnemer te leveren goederen, tot zekerheid voor de betaling door Afnemer aan Avec van alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Avec op Afnemer.

Artikel 9 Garantie

9.1 Onverminderd de overigens in deze voorwaarden gestelde beperkingen, staat Avec in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. De garantie beloopt twaalf maanden na levering. Voor zover het betreft de bij keuring niet waarneembare gebreken heeft te gelden dat Afnemer dient aan te tonen dat deze gebreken binnen de garantietermijn zijn opgetreden, en uitsluitend of overwegend een direct gevolg zijn van een onjuistheid in de door Avec toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van niet-deugdelijk materiaal.
9.2 De onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Avec worden hersteld door reparatie of door vervanging van het gebrekkige onderdeel, zulks al dan niet in het bedrijf van Avec, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Avec. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van Afnemer.
9.3 De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door:
- de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;
- normale slijtage;
- foutieve of gebrekkige montage, installatie of reparatie door Afnemer of derden;
- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
- materialen of zaken, die door Afnemer aan Avec zijn aangeleverd c.q. ter bewerking zijn verstrekt;
- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Afnemer toegepast;
- door Avec van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Avec heeft verstrekt;
- demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product door Afnemer, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Avec.
9.4 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Avec gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Avec met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie gehouden.
9.5 Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de ontdekking daarvan, in schriftelijke vorm binnen de garantietermijn te geschieden. Bij overschrijding van deze termijnen zal elke reclamatie, uit welken hoofde ook, tegen Avec terzake van die gebreken zijn vervallen. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen twee maanden na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
9.6 Reclamaties geven Afnemer geen recht zijn betaling op te schorten, en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Reclamatie ten aanzien van een deel van de order geeft Afnemer niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele order.
9.7 Indien Avec ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen of producten vervangt, dan worden de vervangen onderdelen en producten eigendom van Avec.
9.8 Terzake van de door Avec uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Deze garantie beloopt zes maanden. De hier bedoelde garantie behelst enkel de verplichting van Avec om ingeval van ondeugdelijkheid, de betreffende werkzaamheden opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 2 van dit artikel is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
9.9 Terzake van door Avec uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
9.10 Het beweerdelijk niet nakomen door Avec van haar garantieverplichtingen ontslaat Afnemer niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Avec gesloten overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Avec is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
10.2 Indien Avec, zonder de montage te hebben verricht, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dat voor risico van Afnemer.
10.3 Avec is voor schade, toegebracht aan Afnemer en/of derden door Avec of door de personen of hulpmiddelen, van wie Avec zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, niet aansprakelijk, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.
10.4 Avec is jegens Afnemer nimmer aansprakelijk voor gevolgschade bij derden en/of voor gederfde winst, behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Avec.
10.5 Avec is niet aansprakelijk voor schade die door Afnemer en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens de wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.
10.6 De aansprakelijkheid van Avec is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de goederen ten gevolge waarvan Afnemer schade heeft geleden.
10.7 Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren goederen alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door Avec naar beste weten verstrekt. Avec aanvaardt voor de juistheid van haar adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid.
10.8 Ingeval van fabricage van goederen naar tekening, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van Afnemer ontvangen of van derden, neemt Afnemer de volle verantwoordelijkheid op zich en vrijwaart hij Avec in die zin dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.
10.9 Avec is niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van goederen van Afnemer en/of derden, die aan haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Avec.
10.10 Afnemer vrijwaart Avec alsmede diens personeel en hulppersonen voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens Afnemer op grond van aansprakelijkheid uit welken hoofde ook.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Indien Avec ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, dan is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Bij gedeeltelijke nakoming door Avec zal Afnemer een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, defecten aan machinerieën, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, -halffabricaten, -materialen, -hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en voorts van iedere omstandigheid die Avec redelijkerwijze niet heeft kunnen voorkomen en waarop Avec geen invloed heeft.
11.3 Ingeval van overmacht aan de zijde van Afnemer heeft Avec te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden en, tenzij nakoming van de overeenkomst door Afnemer blijvend onmogelijk is, het recht haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten voor de duur van de tekortkoming, zonder dat Afnemer recht heeft op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 12 Beëindiging

12.1 Indien Afnemer een of meer van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet nakomt, en/of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken en/of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, en/of ingeval van zijn overlijden indien Afnemer een natuurlijk persoon is, is Avec gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.2 In het geval van het voorgaande lid heeft Avec het recht verdere leveranties te staken en terstond betaling te vorderen van de reeds geleverde goederen en diensten.

Artikel 13 Industrieel eigendom

13.1 Alle door Avec verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichtenopgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door Avec aan Afnemer verstrekte informatie, blijven eigendom van Avec, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteursrechten en modellen- en octrooirechten, ook in het geval dat daar kosten voor in rekening zijn gebracht.
13.2 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Avec is het Afnemer niet toegestaan deze bescheiden te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

Artikel 14 Rechts- en domiciliekeuze

14.1 De rechtsverhouding tussen Avec en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Avec.

Artikel 15 Conversie

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Avec en Afnemer in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.